השקעות אלטרנטיביות – ניהול סיכונים

השקעות אלטרנטיביות מהוות נדבך משמעותי מתיקי השקעות של משקיעים, הן של גופים מוסדיים והן משקיעים פרטיים, הואיל ובאמצעותן ניתן להשיג גיוון ופיזור רחב של השקעותיהם בתחומי השקעה שונים מהשקעה בשוק ההון. השקעה כאמור, מקטינה את החשיפה לתנודתיות שוק ההון ומשנה את רמת הסיכון בתיק ההשקעות בהתאם להעדפה אישית. 

ככלל, השקעות בקרנות השקעה אלטרנטיביות הינן לטווח זמן בינוני-ארוך והן מתבצעות במקרים רבים באפיקי השקעה מוכרים וממוסדים וכוללים השקעה בנדל"ן, אשראי, תשתיות ועוד.

יחד עם זאת, קיימים גם סיכונים בעולם ההשקעות האלטרנטיביות, לרבות:


 • סיכון תפעולי– סיכון תפעולי של הקרן, כלומר טעויות הנובעות מהתנהלות שגויה/בלתי ראויה של מנהל הקרן.

סיכון זה מופחת נוכח מנגנוני הגנה מובנים:

  • רגולטור שבודק את תשקיף הקרן.
  • קיום ועדת השקעה או ועדה מייעצת שתפקידה פיקוח על החלטות ההשקעה של מנהל ההשקעות ומניעת ניגודי עניינים. 
  • נאמן החב חובת נאמנות למשקיעים, שהוא בעל זכויות חתימה לצורך משיכת כספים מחשבונות השותפות/המכשיר הפיננסי.
  • רו"ח מבקר אחראי על מהימנות הדוחות הכספיים.
  • התקשרות עם אדמיניסטרטור חיצוני שמבצע בקרות בלתי תלויות בדבר התנהלות הקרן, נוסף על שירותים תפעוליים אותם הוא מספק לקרן.
  • זהות ספקי שירותים חיצוניים למנהל ההשקעה האלטרנטיבית (בנק, ייעוץ משפטי, זהות אדמיניסטרטור וכד').

 

 • סיכוני נזילות: השקעות אלטרנטיביות מושקעות בנכסים מוחשיים, שמימושם לוקח לעתים זמן רב, על כן תקופת הפדיון יכולה להיערך בהתאם. המשקיע חייב להיות מודע כי השקעות אלטרנטיביות הינן לטווח בינוני – ארוך וכן לוודא כי זמינות סכום ההשקעה אינו שיקול מהותי עבורו. 
 • סיכון חשבונאי : שערוך שווי נכסי הבסיס נעשה על בסיס הערכת האדמיניסטרטור של מכשיר ההשקעה אלטרנטיבי ובהתאם לשווי השוק וכפוף לכללי חשבונאות מקובלים. ייתכן, כי במועד מימוש הנכסים לצורך מכירתם, יתברר כי השערוך שנעשה ושהוצג למשקיעים ישתנה בהתאם לכוחות השוק, והתמורה שתתקבל בפועל ממימוש הנכס תהיה נמוכה מהסכום בו שוערך הנכס מלכתחילה. 
 • חשיפה למס: מאחר ונכסי הבסיס כמו גם הנכס הפיננסי עצמו עשוי להיות רשום במדינה זרה, עשויים לחול חובות מס במקרה של השקעה ו/או מימוש נכסי הבסיס, אשר אינם ידועים במועד ביצוע ההשקעה. 
 • סיכוני השוק שבו משקיעים (סיכון שיטתי): בעולם ההשקעות סיכונים טבועים בהתאם לאופי ההשקעה ולענף בו משקיעים. סיכונים אלו מושפעים, בין היתר, מתנאים כלכליים כגון שווי נכסי הבסיס ותנודות בשווים, בטחונות, אירועים מדיניים ו/או פוליטיים ו/או כלכליים עולמיים וכן במדינה בה מוחזק נכס הבסיס, אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על שוויו, על יכולת המימוש של הנכס וכד'. 

לשיחת ייעוץ חייגו: 073-316-4290

שירותים נוספים.