מדיניות הגנת הפרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: “המדיניות”), מתארת למשתמש (להלן: “אתם” או “אתה”) את אופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, באמצעות הזנת פרטיך באתר אינטרנט זה  (“האתר”) ו/או באמצעותך לגבי מידע אשר בחרת לחלוק עם גלובלנט (“גלובלנט ישראל בע"מ” ו/או “החברה”), הכול בהתאם למפורט במדיניות להלן. המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר (לעשות לינק) מצורף מטה

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון, המשך שימוש על ידכם  באתר יהווה הסכמתכם למדיניות.

המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש בו

מידע אישי:

מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: “מידע אישי”) החברה עשויה לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר (כגון דואר אלקטרוני, טלפון) לשם אספקת השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר על ידי החברה ו/או לשם יצירת קשר אתך ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו. בנוסף למטרות המנויות לעיל, השימוש במידע האישי נעשה גם לצורך תמיכה באתר ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים באתר, וכן לצורך קשרי לקוחות ויצירת קשר עם המשתמשים; תקשורת אתכם במטרה לעדכן את המשתמשים בנוגע לעדכונים האחרונים שלנו ולספק לכם מידע ביחס לתוכן שעשוי לעניין את המשתמשים; תמיכה ומתן מענה לשאלות המשתמשים ותקשורת עמכם; לשם עמידה בדרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי.

המשתמשים אינם מחויבים על פי חוק למסור כל מידע שהוא לחברה אולם ככל והמשתמשים יבחרו שלא למסור מידע ייתכן שהחברה לא תוכל לספק את השירותים (כולם או חלקם).

שיתוף צדדים שלישיים במידע

החברה מעבירה מידע לצדדים שלישיים רק במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שזה נדרש לצורך מתן השירותים;
 • לצדדים שלישיים המהווים ספקי שירותים של גלובלנט;
 • ככל שהמשתמש/ת נתנ/ה את הסכמתו/ה המפורשת;
 • המידע האישי יועבר על ידי גלובלנט לחברות קשורות לרבות חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת או עסקים המנהלים עסק הקשור לשירותים;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש/ת;
 • אם המשתמש/ת יבצע/תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי;
 • בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.
 • אתה רשאי להודיע לנו ש/אתה מבטל כל הסכמה קודמת שנתת לשיתוף צדדים שלישיים במידע האישי שלך ככל ומידע כאמור מצוי בידינו והחברה תפעל לקיום זכויותיך בהתאם להוראות כל דין שחל.

אבטחת מידע

החברה פועלת על פי נהלים המקובלים לצורך אבטחת המידע. לאור האמור החברה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך.

דיוור ישיר ופרסומת

החברה עשויה לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג’ לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב 1982.

את/ה רשאי להורות לנו להסיר אותך מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אלינו בכתובת דואר אלקטרוני הבאה: office@globalnet.co.il

עדכונים  ותיקונים למדיניות

המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר. השימוש המתמשך שלכם באתר, לאחר שינויים באתר כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

פנה אלינו

ככל שיש לך שאלות ניתן להעביר לכתובת הבאה: office@globalnet.co.il

עודכן לאחרונה ביום: 31/08/2022

תנאי שימוש של האתר

תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות (לצרף לינק) כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן ביחד “תנאי השימוש”) יחולו על  אתר אינטרנט זה globalnetil.co.il (“האתר”),  אשר מופעל ומתוחזק על ידי גלובלנט ישראל בע"מ (“גלובלנט ישראל בע"מ” ו/או “החברה”).

כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

אתר החברה

 1. כל המידע והתכנים הכלולים באתר מכל מין וסוג שהוא (להלן: “המידע”) מטרתם לשרת את קהל המשתמשים אשר מעוניינים להיחשף למידע ולעיין בו.

השימוש באתר

 1. הזכות לשימוש באתר זה, ובמידע הכלול בו, מהווה זכות אישית ומיועד לשימוש האישי של המשתמש בלבד. אתר זה מכיל מידע סודי וזכויות קנייניות, אשר מוגנים באמצעות הדין החל על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים וכל זכות קניין רוחני אחר רלוונטי.
 2. אין באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ משפטי, כלכלי או כל ייעוץ מקצועי אחר ואין להסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי המקצוע הרלוונטיים.

 3. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בתכנים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר. גלובלנט ישראל בע"מ אינה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע ובתכני האתר, באופן מורשה או בלתי מורשה.

שיפוי

 1. הנך מסכים לשפות את גלובלנט ישראל בע"מ, חברות האם, חברות קשורות, נציגים, בעלי מניות, עובדיה ונושאי משרה (להלן ביחד: “השותפים”), בגין כל טענה, דרישה, נזק, תביעה, הפסד, התחייבות, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) אשר ייגרמו ל גלובלנט ישראל בע"מ עקב: (1) כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע; (2) כתוצאה משימוש ו/או פעילות באתרי צד ג’ ו/או באתרי מדיות חברתיות ו/או כל שימוש ו/או פעולה אחרת במידע ותכנים של צדדים שלישיים כפי שאלו מוצעים במסגרת מתן השירותים באתר; (3) הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות;

אחריות; הסתייגויות

 1. בשום מקרה גלובלנט ישראל בע"מ או השותפים או צד אחר המעורב ביצירת האתר, או תפעולו, לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשים, מקריים, מיוחדים, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים (גם אם ניתנה הודעה לגלובלנט ישראל בע"מ לגבי האפשרות לנזקים כאלה) או נזקים הנובעים: (1) מהגישה של המשתמשים לאתר, שימוש באתר ו/או במידע, אפשרות לשימוש חלקי או מידע חלקי או שגוי באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו; (2) מהפרעה למהלך העסקים. אין עצה או מידע, בין אם ניתנו בעל פה או בכתב, אשר עלולים לקבל המשתמשים דרך שימוש באתר ו/או מהמידע, אשר יוצרים כל אחריות אשר לא צוינה במפורש בתנאי השימוש.

 2. ככל שהאתר יכיל תוכנות שונות המיועדות להורדה, גלובלנט ישראל בע"מ אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנה כאמור.

עדכונים ותיקונים

 1. גלובלנט ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. גלובלנט ישראל בע"מ תהא רשאית (אך לא חייבת) מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי: (א) לערוך שינויים ושיפורים באתר, מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של המידע והתכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך, ללא כל אישור נוסף; (ב) תהיה רשאית לכלול באתר תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, או כל מסמך אחר המופיע או מופץ באתר ולשנותם לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת, כפי שתראה לנכון וזאת מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לפי תנאי השימוש.

שונות

 1. ככל שהאתר או המידע או כל חלק מהם סותרים ו/או אינם עולים בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו, תנאי השימוש יגברו.

 

 1. וויתור מצד החברה לאכוף כל הפרה שהיא של תנאי שימוש אלו, לא ייחשב כוויתור על הוראה זו או על הזכות לאכוף הוראה זו.

 2. הזכויות של גלובלנט ישראל בע"מ המוצגות בתנאי שימוש אלו יישמרו בתוקף על אף סיומם ו/או פקיעתם של תנאי שימוש אלו.

 3. תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ומפורשים לפיהם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין. בתי המשפט במחוז תל אביב ישמשו כסמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלו או הקשור אליהם. הנך מסכים לא להגיש תביעה לסמכות שיפוט אחרת והנך מסכים במפורש לוותר על כל הערעורים בפני סמכויות שיפוט אלו .

 4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר את המידע ללא שמירתו, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג’ כלשהו.

פנה אלינו

לכל שאלה או בכל נושא אחר, ניתן לפנות אלינו לפי הפרטים בכתובת הבאה: office@globalnet.co.il, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.