גילוי נאות

גלובלנט ג'י.אנ.איי   שיווק השקעות בע"מ  (להלן":החברה")  הינה בעלת רישיון לעסוק  בשיווק  תיקי  השקעות  לפי  חוק  להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק

השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995  (להלן: "החוק.")  בהתאם להוראות סעיף 16אא לחוק, מובא  בזאת לידיעת הלקוח כי :

1.  החברה עוסקת  בשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות, כהגדרת מונחים אלה  בחוק.

2.  החברה הינה חברת  בת של  גלובלנט ישראל ג'י אנ איי בע"מ )להלן: " גלובלנט  ישראל (" ולפיכך, הינה תאגיד קשור,  כהגדרת המונח  בחוק. חברת האם,

גלובלנט ישראל, קשורה בהסכמי הפצה עם הנכסים הפיננסיים המפורטים  בסעיף .5 על  כן, הח ברה  בעלת  זיקה  לנכסים הפיננסיים המפורטים  להלן.

3.  מובהר, כי בכפוף להוראות החוק זיקה של החברה לנכס פיננסי,  כאמור, לא תיחשב כניגוד עניינים  בין החברה לבין הלקוח.

4.  להלן רשימת גופים קשורים בעלי זיקה למשווק:

רשימת קרנות השקעה זרותרשימת קרנות השקעה זרות
מנפיק ומנהל תעודות השקעה מנוהלות אקטי בית (AMC)Bonart FA Limited
( לוקסמבורגAMCמנהל תעודות השקעה מנוהלות אקטיבית )LUXCO 123 S a r l
השקעה במגורי סטודנטים באירופהCoral S.à r.l
מנהל מוצר פיננסי – השקעה ביחידות נופשDarwin Property Investment Management (Guernsey) Limited
מנהל מוצר פיננסי- ליסינג לציוד חקלאי בתחום אנרגיה מתחדשת.Prestige European Finance Opportunities S.C.A. SICAV-SIF
אשראי לעסקים קטנים ו בינוניים מגובה ביטחונותPFM GP Limited
מנהל מוצר פיננסי-השקעה בנדל"ן לדיור נתמך ב בריטניהFHL SCA SICAV-RAIF
מנהל מוצר פיננסי- השקעה במתן אשראי ליזמי נדל"ןLendInvest Capital GP S.à r.l
מנהל מוצר פיננסי- השקעה במתן אשראי לנדל"ן מעור בבמרכז לונדון ומשכנתאות הפוכות לאוכלוסייה מבוגרת ב בריטניהMANSARD CAPITAL SICAV P.L.C
מנהל מוצר פיננסי- השקעה ב בתי חולים סיעודייםMontreux Capital Management Zug AG
מנהל מוצר פיננסי- השקעה בליסינג ציוד, טכנולוגיות ואסטרטגיות אשראי מגוונותCarlton James Navigator Global Fund Manager Platform SPC
קרן למתן אשראי בתחום הליטיגציהKATCH LITIGATION FUND
מנהל מוצר פיננסי- השקעה באשראי מגו בה בטחונות לעסקים קטנים ו בינוניים בארה" ב ו בריטניהPREMIUM ALTERNATIVE S.A. (SICAV-SIF) GWMS
מנהל מוצר פיננסי- קרן השקעות מנייתית גלובלית.Winthrop Woodrow Investment Funds SICAV plc WW

מדיניות  בחינת קרנות ההשקעה אינה כוללת התייחסות לשיקולי סביבה חברה וממשל.
מהות הזיקה:  זכאות המשווק לעמלות הפצה מאת מנהלי או מנפיקי המכשירים הפיננסיים, המפורטים ברשימה שלהלן, בשעורים משתנים הן בהתאם למכשיר הפיננסי
והן בהתאם להיקפי ההשקעה.
עמלת ההפצה משולמת למשווק מאת מנפיק או מנהל הנכס הפיננסי, ומאמצעיו.